• TAISHO PHARMACEUTICAL
    LIPOVITAN FINE PRECIOUS
    POSTER

    PHOTO:
    HISADOMI KENTARO